To the surface

Algemene voorwaarden


1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Embrace Concepts: Embrace Concepts BV, een besloten vennootschap met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan de Verlengde Zuiderloswal 15 te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer: 74850962.

‘Webshop’: de MBRC the ocean webshop die door Embrace Concepts wordt gedreven onder de url www.mbrctheocean.com

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Embrace Concepts en u door of via Embrace Concepts binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; 

'Voorwaarden': deze Algemene Voorwaarden.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de Webshop gedaan respectievelijk besteld respectievelijk gesloten worden en waarbij Embrace Concepts partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Embrace Concepts middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Embrace Concepts worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Embrace Concepts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Embrace Concepts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.4 Embrace Concepts heeft het recht deze Voorwaarden en de (inhoud van) de Webshop te wijzigen. 


3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de Webshop zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Embrace Concepts de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Embrace Concepts te melden. 

3.2 De overeenkomst tussen Embrace Concepts en u komt tot stand op het moment dat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst in de Webshop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de Webshop;
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;
(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging'). 

Indien van Embrace Concepts in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. 

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het (de) product(en);
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Embrace Concepts gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Embrace Concepts. 

3.5 De administratie van Embrace Concepts geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Embrace Concepts verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Embrace Concepts verrichte leveringen. Embrace Concepts erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens. 


4. TRANSPORT EN -KOSTEN 

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens u de Overeenkomst aangaat aan u voorgelegd:
€ 4,95 (busstuk) en € 4,95 (belstuk) bij verzending binnen Nederland en € 12,95 per verzending naar het buitenland.
 
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Embrace Concepts. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Embrace Concepts kunnen worden uitgesloten. 


5. LEVERTIJD 

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en Embrace Concepts. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door Embrace Concepts opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Embrace Concepts overschreden wordt, zal Embrace Concepts u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Embrace Concepts te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Embrace Concepts te melden. 

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Embrace Concepts binnen 10 werkdagen nadat Embrace Concepts de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door Embrace Concepts overschrijden van de leveringstermijn, zal Embrace Concepts deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met Embrace Concepts heeft ontbonden.

 

6. AFKOELINGSPERIODE 

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Embrace Concepts te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Embrace Concepts te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Embrace Concepts. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. 

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Embrace Concepts ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Embrace Concepts binnen 10 dagen nadat Embrace Concepts het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen. 

6.4 Embrace Concepts behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Embrace Concepts of de leverancier van het product) is beschadigd. 

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Embrace Concepts schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Embrace Concepts u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Embrace Concepts heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. 


7. NIET GOED, GELD TERUG 

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Embrace Concepts schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of 
(b) u kunt de overeenkomst met Embrace Concepts ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Embrace Concepts te melden. 

7.2 Indien u Embrace Concepts vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Embrace Concepts terugsturen. Embrace Concepts zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Embrace Concepts, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Embrace Concepts niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Embrace Concepts zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft. 

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Embrace Concepts te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Embrace Concepts. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

 

8. GARANTIES 

8.1 Op de door Embrace Concepts geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan. 


9. KLACHTEN 

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Embrace Concepts serieus in behandeling worden genomen. 

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Embrace Concepts (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden). 

9.3 Embrace Concepts zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. Embrace Concepts zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten. 


10. PRIVACY 

10.1 Embrace Concepts zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de huidige Registratiekamer). 

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Embrace Concepts kunnen nakomen van de overeenkomst die Embrace Concepts met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. 

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Embrace Concepts waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Embrace Concepts voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 10.2. 

10.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Embrace Concepts, afdeling klantenservice te richten. Embrace Concepts zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de Embrace Concepts aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Embrace Concepts te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Embrace Concepts zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Embrace Concepts hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Embrace Concepts uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Embrace Concepts zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen. 

11. KLANTENSERVICE Embrace Concepts 

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 

Embrace Concepts 
Verlengde Zuiderloswal 15
1216 BW Hilversum
info@mbrctheocean.com


12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN 

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Embrace Concepts is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Embrace Concepts naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Embrace Concepts, kunt u Embrace Concepts verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Embrace Concepts van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt. 

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Embrace Concepts meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

- Algemene voorwaarden Embrace Concepts 2019 –