ONS

GEDRAGSCODE

Gedragscode

Bedrijven zoals MBRC the ocean, onze klanten en onze partners spelen allemaal een belangrijke rol bij het creëren van ethisch zakelijk gedrag in de wereld en het vormgeven van een ecologisch duurzame toekomst. 

Voor MBRC the ocean betekent dit zorg dragen voor het milieu, ons ethisch gedragen in alle aspecten van ons bedrijf, het goede voorbeeld geven in de manier waarop we ons als werknemers naar elkaar gedragen en hoe we onze zakenpartners behandelen. We zullen altijd de wet- en regelgeving respecteren, waar we ook zaken doen.

Er mag geen twijfel over bestaan dat we de hoogste normen stellen met betrekking tot zakelijke integriteit. Elke medewerker van MBRC the ocean, zonder uitzondering, heeft een persoonlijke rol om de reputatie van MBRC the ocean in dit opzicht te behouden en we dringen er bij al onze leveranciers op aan om onze Gedragscode na te leven.

Wees inclusief.​

We verwelkomen en ondersteunen mensen van alle achtergronden en identiteiten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, leden van enige seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, ras, etniciteit, cultuur, nationale afkomst, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, kleur, immigratiestatus, geslacht, leeftijd, grootte, gezinsstatus, politieke overtuiging, religie en mentale en fysieke vermogens.

Wees attent.​

We zijn allemaal van elkaar afhankelijk om als bedrijf het beste werk te leveren dat we kunnen. Uw beslissingen zullen gevolgen hebben voor klanten en collega's, en u dient met die gevolgen rekening te houden bij het nemen van beslissingen.

Wees respectvol.​

We zullen het niet altijd met elkaar eens zijn, maar onenigheid is geen excuus voor respectloos gedrag. We zullen allemaal wel eens frustratie ervaren, maar we kunnen niet toestaan dat die frustratie persoonlijke aanvallen worden. Een omgeving waar mensen zich ongemakkelijk of bedreigd voelen, is niet productief of creatief.

Kies je woorden zorgvuldig. Gedraag je altijd professioneel. Wees aardig voor anderen. Beledig anderen niet en beledig anderen niet. Intimidatie en uitsluitingsgedrag zijn niet acceptabel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: - Dreigingen met geweld. - Discriminerende grappen en taal. - Het delen van seksueel expliciet of gewelddadig materiaal via elektronische apparaten of andere middelen. - Persoonlijke beledigingen, vooral die waarin racistische of seksistische termen worden gebruikt. - Ongewenste seksuele aandacht. - Pleiten voor, of aanmoedigen van, een van de bovenstaande gedragingen.

Val anderen niet lastig.​

Over het algemeen geldt: als iemand je vraagt om met iets te stoppen, stop dan. Als we het niet eens zijn, probeer dan te begrijpen waarom. Verschillen van mening en meningsverschillen zijn meestal onvermijdelijk. Wat belangrijk is, is dat we meningsverschillen en meningsverschillen constructief oplossen.

Onze verschillen kunnen onze sterke punten zijn.​

We kunnen kracht vinden in diversiteit. Verschillende mensen hebben verschillende perspectieven op problemen en dat kan waardevol zijn voor het oplossen van problemen of het genereren van nieuwe ideeën. Niet in staat zijn te begrijpen waarom iemand een standpunt inneemt, betekent niet dat ze ongelijk hebben. Vergeet niet dat we allemaal fouten maken en elkaar de schuld geven brengt ons nergens. Richt je in plaats daarvan op het oplossen van problemen en het leren van fouten.

MBRC the ocean omarmt, ondersteunt en voert hierbij, binnen onze invloedssfeer, een reeks kernwaarden uit op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en anticorruptie:

Mensenrechten

Bedrijven moeten de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten ondersteunen en respecteren en ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

Arbeid

Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen hooghouden;

  • de uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid;
  • de effectieve afschaffing van kinderarbeid
  • de uitbanning van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep.

Omgeving

MBRC de oceaan, maar ook onze partners moeten een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen ondersteunen en initiatieven nemen om meer verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen en de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan te moedigen.

MBRC de oceaan is klimaatneutraal. Zakelijke partners moeten dezelfde richting nastreven en tegelijkertijd focussen op duurzaamheid binnen hun zakelijke benadering.

Anti-corruptie

Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping

 

Non-discriminatie


We behandelen onze medewerkers gelijk en met respect, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, zwangerschap, ouderlijke staat, religie, politieke overtuiging, nationaliteit, etnische achtergrond, sociale afkomst, sociale status, inheemse status, handicap, leeftijd, lidmaatschap van een vakbond en elk ander kenmerk dat wordt beschermd door de lokale wetgeving, voor zover van toepassing.

Werknemers met gelijke kwalificaties, ervaring en prestaties ontvangen gelijk loon voor gelijk werk met betrekking tot hun relevante vergelijkers.

Diversiteit op de werkplek op alle niveaus wordt aangemoedigd.