Terugbetalingsbeleid

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op herroeping volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden ), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u door deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Algemene opmerkingen
1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Retourneer de goederen naar ons in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Gelieve de goederen niet terug te sturen naar ons vracht verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier
Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

EEN

Brands Logistics GmbH
Retourneert MBRC
Müllerstrae 11

21244 Buchholz


E-mail: info@mbrctheocean.com

Tel.: +49 (0)40 319 77 322


Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren communicatie)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen waar niet van toepassing